Farlig Avfall

E-post Skriv ut
FarligAvfall

ØSTBØ AS har alle tillatelser og godkjenninger som kreves fra for å kunne håndtere farlig avfall. Prøvetaking utføres av våre ansatte og analyser utføres av godkjente eksterne laboratorier.
Vi utstyrer avfallsbesitter med godkjent emballasje for kildesortering og annet innsamlings- og oppbevaringsutstyr som miljøcontainere, palletanker, fat, kanner, og ekobokser.
Innsamling og transport utføres ihht. ADR-reglene.
Sortering,omemballering og klargjøring for sluttbehandling, skjer ved vårt hovedlager for farlig avfall i Bodø.

Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjent mottak. KLIF gir tillatelser til innsamling og behandling av farlig avfall, mens fylkesmannen gir tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall.
Eksempler på farlig avfall er spillolje,løsemidler, lysstoffrør, maling, plantevernmidler, syrer, PCB og fotokjemikalier.
I dag genereres det nesten 1,2 millioner tonn farlig avfall i Norge. Det meste håndteres på en miljømessig forsvarlig måte, men ca. 74000 tonn ble tatt hånd om på ukjent vis i 2010.
Avfallsforskriftens kapittel 11, Farlig avfall definerer at enhver som er i besittelse av slik avfall, har ansvaret for at dette transporteres, lagres og behandles forsvarlig.
Avfallet sluttbehandles hos godkjente behandlingsanlegg. En stor del av del farlig avfall går til energigjennvinning ved godkjente anlegg for farlig avfall.

For nærmere informasjon om løsninger og priser, kontakt vår avdeling for Farlig Avfall.

Har dere avfall som ikke kan følge de vanlige avfalls-strømmene men må behandles separat og med spesiell kompetanse, kan vi også hjelpe til med dette.
Klikk her for nærmere informasjon.

 

Du er her: Forsiden Tjenester Farlig Avfall